Chùa Phước Huệ

Sandnesvegen 17, 4051 Sola

Mái Chùa che chở hồn dân tộc
nếp sống muôn đời của tổ tông
        Bản Thông Báo - Chùa Phước Huệ  
Pháp Hội Quán Âm Kỳ 6


Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa quý Phật tử!

Nhân mùa lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia

Chùa Phước Huệ sẽ tổ chức Pháp Hội Huân Tu Học

Pháp Đại Bi Quán Âm dưới sự hướng dẫn của

Thượng Toạ Thích Hoằng Khai


Thời gian: Thứ hai ngày 15/10-2018 đến chủ nhật 21/10.2018

Địa điểm: Chùa Phước Huệ, Sandnesvegen 17, 4051 Sola


Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử

thiện nam tín nữ gần xa đồng về Chùa Phước Huệ

tham dự tu tập, nghe pháp, cúng dường hoa đèn,

để tự thân được vô lượng an lạc và hồi hướng công đức

đến khắp cùng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật Đạo

Kính chúc tất cả quý vị cùng gia quyến

vô lượng cát tường


Ghi chú:Thời hạn đăng ký đến ngày hạn chót 30/09.2018

Quý Phật tử có thể nghỉ lại ở Chùa

nhớ mang theo túi ngủ, vị nào ngủ lại trong tuần lễ huân tu

xin đăng ký cho biết để tiện sắp xếp

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.


---o0o---


  GHPGVNTN NaUy – Chi Hội Rogaland          Hân Hoan Chào Mừng Quý Vị
Như lai thuyết pháp bảo
A-Nan ký kinh văn
Phật tử tiếp tư lương
Phụng trì thông sự lý
Hồi chuyển nội tâm não
Giải thoát ngoại sự phiền
Bình thường tâm thị đạo
Cư trần bất nhiễm sanh.
Như-Lai nói pháp quý
A-Nan đọc lời kinh
Phật tử nhận suy tư
Tụng trì hiểu sự lý
Chuyển xoay lòng buồn phiền
Giải thoát sự não chướng
Bình thường tâm chính là đạo
Tự tại giữa nhân gian.
Phật Kinh
Kinh Phật

Hùn phước cúng dường tạo tượng Bổn Sư
 "Tham tâm hữu như vô để khanh,
 Ðiền chi nan mãn, Sân hận sanh.
 Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng,
 Si nhiên bất giác, Pháp khí băng."
                             HT. Tuyên Hóa

Dịch là:

        
 "Lòng Tham lam như hố sâu không đáy,
         Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận.
         Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên,
         Si mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan."
    "Nhất thiết thị khảo nghiệm,
         Khán nhĩ trẫm ma biện.
         Ðối diện nhược bất thức,
         Tu tái tùng đầu luyện."
                       HT. Tuyên Hóa

Nghĩa là:

         "Tất cả là thử thách,
         Coi bạn xử làm sao.
         Ðối mặt mà chẳng biết,
         Phải luyện lại từ đầu."

A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật   A Di Đà Phật   A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật    A Di Đà Phật A Di Đà Phật    A Di Đà Phật
54.
Hương thơm tối thắng diệu hoa
Làm sao ngược gió
   bay xa mọi đường?
Hương thơm đức hạnh phi thường
Xông bay khắp cả
muôn phương ngát ngào!