Hình Ảnh Sinh Hoạt và  Tu Tập
Phật Pháp xương minh do Tăng già hoằng hoá ... Thiền môn hưng thịnh nhờ Đàn việt phát tâm ...!


Lần lần tóc bạc da gà
Chân đi run rẩy như là cò ma
Dẫu cho vàng, ngọc đầy nhà
Cũng không tránh khỏi cái già bệnh suy
Dầu cho nghìn món vui gì
Vô-thường rốt cuộc cũng thì bỏ đi
Chỉ có đường tắt tu-trì
Một câu niệm Phật ta thì đem theo

*** ***

Ngẩn ngơ giữa chốn Ta Bà
Tỉnh ra mới biết lạc xa lâu ngày,
Lặng thầm mong nhớ cảnh Tây
Sớm hôm tưởng niệm trông về cố hương
                                   MĐ

Hình Ảnh năm 2015